Cyflwyniad:

Mae darllen yn sgil bwysig sy'n cynorthwyo dysgu ym mhob maes cwricwlwm.

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod pob plentyn yn mwynhau darllen yn ogystal â dod yn ddarllenwyr hyderus.

Rydyn ni'n deall pwysigrwydd creu partneriaeth rhieni ac rydyn ni wedi cynnwys yn y llyfryn hwn rywfaint o wybodaeth am sut rydyn ni'n dysgu darllen yn yr ysgol a sut y gallwch chi gefnogi darllen gartref.

 

Darllen yn yr ysgol:

Darllen dan arweiniad - darllen mewn grŵp bach (hyd at 6 o blant) gyda'r athro.

Sesiynau Uwch Sgiliau Darllen

Rhannu llyfrau - darllen i blant.

Cyfleoedd darllen ym mhob maes dysgu ac mewn arferion a gweithgareddau beunyddiol, fel rhan annatod o'r diwrnod ysgol.

Ffoneg ddyddiol.

Llyfrau darllen unigol i fynd adref gyda nhw.

Darllen yn annibynnol gyda aelod o staff.

 

Darllen gartref

Sefydlu amser a lle rheolaidd ar gyfer darllen bob dydd, fel cyn mynd i'r gwely.

Cadwch amrywiaeth o ddeunyddiau darllen ar gael (llyfrau lluniau, ffuglen, ffeithiol, llyfrau pennod, atlasau, geiriaduron, cylchgronau, papurau newydd, ymunwch â'r llyfrgell ac ymweld yn rheolaidd).

Sicrhewch fod digon o bapur ac offer ysgrifennu mewn lleoedd y gall plant eu cyrraedd.

Modelau rôl - rhannwch eich profiadau eich hun o lyfrau (ee siarad am eich hoff lyfr) a darllenwch eich hun - bydd plant eisiau dilyn eich esiampl.

Llawer o siarad! Gofynnwch gwestiynau i annog plant i feddwl a rhagfynegi beth maen nhw'n ei ddarllen.

Chwarae gemau geiriau / gemau bwrdd.

Cynnwys plant mewn darllen / ysgrifennu at ddefnydd penodol yn ogystal â phleser (ee rhestr siopa).

Ymateb yn gadarnhaol i ddarllen ac ysgrifennu plant.

 

Llyfrau darllen gartref

Edrychwch ar y clawr blaen, y clawr cefn a'r lluniau i ennyn diddordeb plant.

Annog plant i dynnu sylw at y geiriau wrth iddynt ddarllen.

Rhowch amser ac anogaeth i blant roi cynnig ar ddarllen yn annibynnol.

Os ydyn nhw'n sownd ar air, cefnogwch nhw i'w ddarllen yn hytrach na dweud wrthyn nhw.

Gwneud y profiad yn rhyngweithiol trwy ofyn cwestiynau am y stori, y lluniau a beth yw eu barn am y cymeriadau - canolbwyntio ar ddeall yn ogystal â datgodio geiriau.

Annog plant i sylwi ar unrhyw sillafu maen nhw'n ei ddysgu. 

 

Cofnod Darllen:

Mae angen sylwadau gan rieni i adael i'r athro dosbarth wybod sut mae plentyn yn dod ymlaen â darllen gartref. Dyma rai awgrymiadau o'r hyn y gallech chi roi sylwadau arno:

A wnaeth y plentyn fwynhau'r llyfr?

A all y plentyn gofio'r stori?

Ydy'r plentyn yn darllen y testun neu'n defnyddio lluniau ar gyfer cliwiau yn unig?

Ydy'r plentyn yn deall ystyr y testun neu ai dim ond datgodio'r geiriau ydyn nhw?

A yw'r plentyn yn hyderus i roi cynnig ar eiriau newydd?

A yw'r plentyn yn cydnabod ei gamgymeriadau ac yn hunan-gywir?

A yw'r plentyn yn adnabod llawer o eiriau allweddol?

A yw'r plentyn yn ymwybodol o atalnodi?

Ydy'r plentyn yn darllen gyda mynegiant?

Pa mor hir mae'r plentyn yn gallu cynnal darllen?

 

Cwestiynau defnyddiol i gefnogi ac ymestyn:

Beth yw'r teitl?

Pwy yw'r awdur? Darlunydd?

Pa fath o lyfr ydyw? (ffuglen / ffeithiol / barddoniaeth ac ati)

Allwch chi ddweud unrhyw beth am y llyfr cyn i chi ddechrau darllen? Sut wyt ti'n gwybod?

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Beth ydych chi'n meddwl gallai ddigwydd nesaf? Pam?

Sut hoffech chi i'r stori ddod i ben?

Ble mae'r stori wedi'i gosod?

 

Cyngor os daw darllen yn her gartref

Ceisiwch osgoi gwrthdaro

Cynigwch ddeunydd darllen gwahanol (ee cylchgrawn, rhyngrwyd)

Anogwch ddarllen ar wahanol adegau o'r dydd / wythnos

Prynwch / benthycwch lyfrau ar dâp i wrando arnyn nhw

Rhannwch lyfrau gyda phlant, darllenwch yn uchel iddyn nhw, mwynhewch agwedd gadarnhaol

Rhannwch y broblem gydag athro eich plentyn!

Rho Amser I Ddarllen Web Banner Cy